HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. svibanj 2019. godine    


Broj posjeta: 766339


Iz drugih medija

| 09.05.2003.
VLADA RH: NA RAÈUN 56 MILIJUNA USA DOLARA; TUŽBA PROTIV LHB BANKE

ZAGREB, 8. svibnja (Hina) - Hrvatska se Vlada u èetvrtak suglasila da se na hrvatski raèun prenese 56 milijuna dolara koliko Hrvatskoj pripada od 226 milijuna dolara u SAD-u deblokiranih sredstava bivše Jugoslavije.

Zakluèila je da æe tužiti mješovitu LHB banku iz Frankfurta, u veæinskom vlasništvu Ljubljanske banke, radi utvrðivanja èinjenica o nestalim depozitima bivše Jugoslavije.

Vlada se odluèila izmeðu pragmatiènog i principijelnog stava, istaknuo je zamjenik ministra vanjskih poslova Ivan Šimonoviæ, objašnjavajuæi Vladine odluke sa zatvorene sjednice.

Vlada je donijela odluku da se na njen raèun uplate deblokirana sredstva, ali pritom jasno naglašava da to ne prejudicira ratifikaciju Ugovora o sukcesiji, kazao je Šimonoviæ.

Hrvatska je jedina država sljednica bivše Jugoslavije koja još nije ratificirala Ugovor o sukcesiji, potpisan 29. lipnja 2001. u Beèu. Stoga taj ugovor nije ni stupio na snagu.

Šimonoviæ je podsjetio da se sa ratifikacijom zastalo nakon što je utvrðeno da nedostaje dio sredstava predviðen za raspodjelu. Rijeè je o 589 milijuna dolara koji nedostaju na raèunima osam mješovitih banaka, èiji su osnivaèi u inozemstvu bile i banke s podruèja bivše SFRJ.

U Vladi procjenjuju da ne bi trebalo biti problema u tomu da Hrvatska dobije 56 milijuna dolara, iako nije ratificirala Ugovor o sukcesiji. Ipak u potpunosti ne odbacuju moguænost da oko toga bude problema.

Napominju takoðer i kako je svojevrsni pravni presedan i èinjenica da su SAD deblokirale novac bivše Jugoslavije iako Ugovor o sukcesiji nije ratificirala Hrvatska i on nije stupio na snagu.

Osim u SAD-u, bivša Jugoslavija ima depozite u još 14 zemalja, a rijeè je o oko 165 milijuna dolara.

Vlada je zakljuèila i da æe pokrenuti postupak protiv LHB banke iz Frankfurta, mješovite banke u kojoj je veæinski dionièar Ljubljanska banka.

To nije jedina banka, ali radi se o tome da se kroz postupak protiv te banke uspostavi presedan preko kojega bi se moglo postupiti i prema ostalim bankama, kazao je Šimonoviæ.

LHB banka jedina je banka koja nije dala nikakav podatak o tomu gdje su nestali novci s njenog raèuna, kazao je hrvatski predstavnik u Odboru za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ Zdravko Rogiæ.

Prema Ugovoru o sukcesiji, u osam mješovitih banaka trebalo je biti 645 milijuna dolara, no, ispostavilo se da je u njima samo 56 milijuna dolara, odnosno da nedostaje 590 milijuna kuna.

Za LHB banku u Ugovoru je navedeno da je u njoj 76 milijuna dolara, a ispostavilo se da je u njoj tek oko tri tisuæe dolara.

Rogiæ i Šimonoviæ istièu kako je problem sustavno prikrivanje podataka o sredstvima u mješovitim bankama.

No, izgleda da je dio novca, oko 40 milijuna dolara SRJ iskoristila kao humanitarnu pomoæ. Neke je podatke dala i Adria banka iz Austrije, a prema tim podatcima dio sredstava te banke izmeðu 1993. i 1995. potrošen je da bi se naplatili krediti èetiri srpske banke koje te kredite nisu plaæale.

Od osam mješovitih banaka u inozemstvu (tri u SAD-u, po jedna u Londonu, Parizu, Njemaèkoj, Austriji i Cipru) èak njih pet, u kojima je dominantan srpski kapital, su u likvidaciji.

Prema Ugovoru o sukcesiji, države sljednice bivše Jugoslavije trebale su raspodijeliti 1,023 milijarde dolara - oko 70 milijuna dolara monetarnog zlata, 307 milijuna sredstava kod komercijalnih banaka, te 645 milijuna dolara kod mješovitih banaka.

Kljuè za raspodjelu, prema Ugovoru, je SRJ 38 posto sredstava, Hrvatskoj 23 posto, Sloveniji 16 posto, BiH 15,5 posto, Makedoniji 7,5 posto.

izvor: www.hina.hr


 


Pogledajte foto galeriju