HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 22. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 803742


Iz drugih medija

| 16.06.2003.
Hrvatska u EU 2008. ili 2009. godine

\'Hrvatska bi mogla zakljuèiti pregovore o ulasku u Europsku uniju 2008. ili 2009. godine\', izjavio je grèki premijer i predsjedatelj Europskog vijeæa Kostas Simitis.

BEÈ - \"Hrvatska je podnijela u Ateni zahtjev za poèetak pregovora za pristup u EU, to æe se i ostvariti, i nadam se da bi se pregovori mogli zakljuèiti najvjerojatnije poèetkom 2008. ili 2009.\", rekao je Simitis nakon razgovara s austrijskim kancelarom Wolfgangom Schuesselom.

Simitis je u sklopu turneje po glavnim gradovima država èlanica EU, pred summit u Solunu razgovarao u subotu u Beèu s austrijskim kancelarom Wolfgangom Schuesselom.

\"Položaj Hrvatske je nešto drugaèiji, rekao bih bolji od drugih zemalja u regiji, ali Hrvatska kao i druge države moraju raditi na tome da prihvate i provode naèela, zakone, vrijednosti i praksu EU- a\", rekao je grèki premijer i predsjedatelj EU Simitis.

Na novinarski upit što mogu oèekivati države jugoistoène Europe sastanka u Solunu, Simitis je rekao da æe se na tom skupu \"poboljšati postojeæi mehanizmi suradnje. Bit æe više financijskih sredstava za te zemlje, bit æe dogovoreni zajednièki programi, a te zemlje moraju usvojiti i provoditi acquis communautaire, pravnu steèevinu EU-a\", rekao je Simitis poruèivši \"možete postati èlanice EU, ali morate prvo ispuniti potrebne pretpostavke i raditi na tome\".

izvor: www.iskon.hr


 


Pogledajte foto galeriju