HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802948


Iz drugih medija

| 11.10.2002.
ODRŽANA PRVA VANREDNA SKUPŠTINA DSHV-A

Josip Gabriæ izabran za elektora stranke

Na predlog predsednika subotièke podružnice Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Martina Baèiæa potpredsednik ove stranke Josip Gabriæ izabran je u nedelju, 6. oktobra, za elektora koji æe DSHV predstavljati na elektorskoj skupštini za formiranje Hrvatskog nacionalnog vijeæa (HNV). Delegati DSHV-a, njih 140 od 200 pozvanih na prvu vanrednu skupštinu stranke, jednoglasno su podržali predlog Martina Baèiæa da Josip Gabriæ direktno (bez prikupljanja potpisa) predstavlja stranku na elektorskoj skupštini.
Obraæajuæi se prisutnim tom prilikom predsednik DSHV-a Bela Tonkoviæ istakao je kako održavanje vanredne skupštine (jedine tokom dvanaest godina postojanja stranke) predstavlja korak dalje „u ostvarenju sna starog jedanaest godina”: kulturne i personalne autonomije ovdašnje hrvatske zajednice. On je podsetio kako je pitanje kulturne i personalne autonomije jedan od temeljnih dokumenata za èije se ostvarenje DSHV sve vreme zalagao, te da je donošenje saveznog Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina omoguæilo formiranje HNV-a, kao tela koje æe na sebe preuzeti deo nadležnosti iz oblasti manjinske problematike koje je do sada bilo gotovo iskljuèivo u rukama države. S tim u vezi, Bela Tonkoviæ je službenu upotrebu hrvatskog jezika i pisma, sredstva informisanja, obrazovanje na maternjem jeziku, izdavaèku delatnost kao i kulturne institucije naveo kao posebno znaèajna pitanja.
Zahvaljujuæi se delegatima na ukazanom poverenju Josip Gabriæ naveo je kako i pred buduæim Hrvatskim nacionalnim vijeæem stoje veliki zadaci, a kao jedan od najvažnijih istakao je potrebu da HNV (po)radi na tome da manjinske nacionalne zajednice imaju svoje predstavnike u republièkom parlamentu koji æe ih predstavljati. On je takoðe naveo kako se hrvatska zajednica tokom više od deset godina našla u velikom zaostatku u odnosu na druge, jer nema izgraðenu infrastrukturu ni u jednoj od oblasti koje je spomenuo predsednik DSHV-a, te da æe i to biti jedan od kljuènih zadataka buduæeg HNV-a. Pozivajuæi na jedinstvo hrvatske zajednice u Jugoslaviji Josip Gabriæ istakao je i kako se ubuduæe više pažnje treba posvetiti Hrvatima „ispod Save” (Beogradu, Srbiji i Crnoj Gori).
Na kraju, Martin Baèiæ je -- najavljujuæi moguænost pokretanja kriviène prijave protiv osobe iz Tavankuta zbog izazivanja ancionalne i verske netrpeljivosti -- pozvao sve koji znaju za sliène primere da to jave u sedište DSHV-a (Ivana Milutinoviæa 31, telefon 551-348).
Prva vanredna skupština DSHV-a obeležena je na kraju i incidentom kada se jedan od osnivaèa stranke Blaško Temunoviæ javio za reè. S obzirom da mu predsedavajuæi skupštine Stipan Kolar nije dopustio da govori mimo jedine taèke dnevnog reda (izbor elektora) Blaško Temunoviæ je istakao kako se na skupovima DSHV-a „ni o èemu suštinskom ne govori”, te da èlanstvo stranke veæ dvanaest godina trpi „tiraniju predsednika”. Na to mu je, nakon što je iskljuèio mikrofon, Stipan Kolar izrekao javnu opomenu, a nakon toga ga i zamolio da se udalji iz sale što je Blaško Temunoviæ i uèinio. Meðutim, on je na izlazu zainteresovanima podelio umnoženi govor kojeg je nameravao proèitati, kao i fotokopiju dokumenta o štednom ulogu Bele Tonkoviæa u jednoj nemaèkoj banci.

Z.R.

izvor: Subotièke novine 41/2002


 


Pogledajte foto galeriju