HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 20. kolovoz 2019. godine    


Broj posjeta: 802948


Iz drugih medija

| 11.10.2002.
RASIM LJAJIÆ PRIMIO DELEGACIJU POSLOVODNOG ODBORA FHIOV-A

Elektorska skupština za Hrvatsko nacionalno vijeæe do 10. decembra

Na poziv saveznog ministra za nacionalne manjine Rasima Ljajiæa delegacija Poslovodnog odbora Foruma hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini u sastavu Franjo Vujkov, Lazo Vojniæ Hajduk i Zoran Vojniæ Tuniæ boravila je prošlog petka, 4. oktobra, u Beogradu. Tim povodom Franjo Vujkov za „Subotièke novine” kaže:
Povod za razgovor bio je dalja faza aktivnosti pošto je od strane Poslovodnog odbora Foruma hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini u ime 50 elektora inicirano konstituiranje Hrvatskog nacionalnog vijeæa. U razgovoru smo saznali da je za sada ta inicijativa jedina, a naše zanimanje je bilo, s obzirom da samo iniciranje pokreæe proces konstituiranja Vijeæa, što Ministarstvo predviða kao svoje aktivnosti.
U okviru toga pitani smo koji bi termin za održavanje konstitutivne elektorske skupštine bio najpogodniji. Razmišljanje Ministarstva je bilo od prosinca pa do poèetka 2003. Smatrali smo da je to suviše dug razmak, jer procjenjujemo da se veæ danas stièu svi uvjeti da se elektorska skupština održi. Sasvim smo sigurni da ono što je prikupljeno i priloženo Ministarstvu od strane hrvatskih institucija i organizacija i HNS-a, s onime što prikuplja DSHV i institucije koje su u okviru njegove grupacije, predstavlja dovoljnu osnovu. Drugim rijeèima, smatram da bismo, ako bi sada bila zakazana elektorska skupština, mi sigurno imali izmeðu 130 i 150 elektora. Stoga smo predložili da taj termin bude do 10. prosinca, s obzirom da kasnije slijede veliki katolièki blagdani što bi zacijelo imalo utjecaja na odaziv sudionika elektorske skupštine. Od strane gospodina Ljajiæa je taj termin okvirno prihvaæen. Što se mjesta održavanja skupštine tièe, dogovorili smo se da to bude u velikoj vijeænici Gradske kuæe. U ovoj fazi, dok se drugi ne prijave, mi smo Ministarstvu ponudili logistièku podršku za odreðene poslove na samom terenu što je i prihvaæeno. Stoga mi i ovim putem upuæujemo poziv svima koji se ukljuèe u ove aktivnosti da nam se prikljuèe. Mi smo apsolutno otvoreni za suradnju, jer je suradnju na ovakvim poslovima nemoguæe iskljuèiti. Mislim da i ovaj poziv govori o tomu da mi sazivanje elektorske skupštine ne smatramo stranaèkim pitanjem jedne ili druge stranke; naš osnovni koncept je da je polazna osnova ono što je iznijeto još na konstituiranju Privremenog hrvatskog nacionalnog vijeæa, gdje smo se opredijelili da je u prvom planu nacionalni, a ne pojedini stranaèki interes. Moram podsjetiti da je oko tog koncepta bilo velikih razmimoilaženja i da je po našem konceptu Hrvatsko nacionalno vijeæe vid kulturne autonomije. Prema tome, tu ima mjesta za sve predstavnike hrvatske zajednice, èak i tamo gdje nisu organizirani ni u institucije ni u organizacije niti u politièke stranke. Takoðer, smatramo da mora biti zastupljena i vertikalna povezanost. Prema tome, ostajemo dosljedni za maksimalnu širinu i tu je i bit da u ovome poslu moramo sudjelovati svi. Smatram da bi opstruiranje Hrvatskog nacionalnog vijeæa u prvom planu najveæu štetu nanijelo našoj nacionalnoj zajednici i stoga apeliram da se aktivnosti na prikupljanju elektora nastave još jaèe sve do trenutka kada rok, kojega æe odrediti savezno Ministarstvo, istekne. Jer, sada se pruža prilika da se svi oni koji se bore za primat pred pukom, pred njim i dokažu na taj naèin koliko æe elektora skupiti. Ovo stoga, jer veæ sada postoje dvije izražene grupacije. To bih pojasnio time što je od strane Veleposlanstva Republike Hrvatske postojala vrlo znaèajna inicijativa da se aktivnosti na razini hrvatske zajednice objedine u okviru „Formata” koji je organiziran od strane predstavnika hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini. „Format” je funkcionirao u tim oblicima djelovanja koje je organiziralo Veleposlanstvo do trenutka kada je inzistirano da se na neki naèin u nekom najširem obliku aktivnosti oko formiranja Hrvatskog nacionalnog vijeæa objedine. Te aktivnosti su prestale momentom istupanja predstavnika DSHV-a na posljednjem „Formatu”, gdje je kategorièno reèeno da DSHV glede konstituiranja Hrvatskog nacionalnog vijeæa ne želi ulaziti ni u kakav vid organiziranja koji bi ih u odreðenom smislu sputavao, te da imaju dovoljno i organizacijeske snage i politièke spremnosti da taj posao samostalno privedu kraju. Samim tim, s druge strane je ostalo šesnaest institucija koje su organizirane u okviru Foruma. Prema tome, veæ sada možemo govoriti da je izvjesno da æe se na konstitutivnoj elektorskoj skupštini pojaviti dvije liste što veæ samo za sebe govori da Hrvatsko nacionalno vijeæe neæe biti jednostranaèko. Možda æe èak biti i treæe liste, jer èujemo da se i u okviru „Puèke kasine 1878” takoðer skupljaju potpisi za elektore. To apsolutno garantira da æe Hrvatsko nacionalno vijeæe, kada zaživi, funkcionirati na demokratskoj osnovi.

Z.R.

izvor: Subotièke novine 41/2002


 


Pogledajte foto galeriju