HNV - Hrvatsko nacionalno vijeće republike Srbije  
   HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI 24. ožujak 2019. godine    


Broj posjeta: 740034


Iz drugih medija

| 21.03.2003.
Utemeljena nova Hrvatska državna samouprava u Maðarskoj

BUDIMPEŠTA -Nakon 1994. i 1998., najviše politièko tijelo Hrvata u Maðarskoj, Skupština Hrvatske državne samouprave sastala se 1. ožujka u Budimpešti, kako bi izabrala novo èelništvo i odredila putove te krovne organizacije u sljedeæe èetiri godine. To je bio završni èin višemjeseènog izbornog procesa koji je zapoèeo 20. listopada prošle godine izborima za mjesne i manjinske samouprave, a nastavljen skupom elektora 1. veljaèe 2003.

Nakon izbora utemeljeno je 107 hrvatskih manjinskih samouprava diljem zemlje, od Baèke do Gradišæa. Odmah nakon tih izbora u nekim županijama, ponajviše u Baranji, pojavila se želja za promjenama, za decentralizacijom. Baranjci su željeli veæi utjecaj na voðenje politike hrvatske zajednice u Maðarskoj, buduæi da je u toj regiji najveæi broj Hrvata, najviše hrvatskih samouprava, te institucionalno zaleðe. Nažalost, u tim trenucima nije bilo dovoljno razumijevanja, nije pronaðeno kompromisno rješenje i poèeo je razdor meðu Hrvatima u Maðarskoj. Zastupnici mjesnih hrvatskih samouprava na skupu elektora odluèili su da æe krovna organizacija imati 52 èlana koji æe meðu sobom izabrati èelništvo Hrvatske državne samouprave. Prema odluci skupštine predsjednik HDS-a postao je dr. Mijo Karagiæ, koji æe ovo tijelo voditi u svom treæem mandatu, dok je za zamjenika predsjednika izabran ponovno Stipan Karagiæ. Hrvatska državna samouprava ima i tri dopredsjednika, a po modificiranom pravilniku o organizaciji i radu HDS-a formirana su i èetiri struèna odbora (Odbor za financije, Odbor za pravna pitanja, Odbor za odgoj i obrazovanje i Odbor za kulturu, mladež, sport i vjerska pitanja. Na elektorskom skupu i osnivaèkoj sjednici nije prihvaæen niti jedan prijedlog zastupnika iz Baranje, te se stoga izaslanici iz te županije nisu prihvatili nikakve dužnosti u biranim tijelima krovne organizacije Hrvata u Maðarskoj.

Pravno gledano osnivaèka skupština završila je uspješno, no nakon nje ostalo je puno gorèine i nezadovoljstva u jednom dijelu zastupnika, te došlo je do ozbiljne podjele u hrvatskoj zajednici u Maðarskoj.

I.G.

izvor: Hrvatska rijeè 8/2003


 


Pogledajte foto galeriju